Biểu mẫu dịch vụ khách hàng
Biểu mẫu dịch vụ khách hàng 2024
(Ngày đăng: 05/01/24)

1. Mẫu phiếu đề nghị lắp đặt đồng hồ nước (Phụ lục 1). Tải về máy
2. Mẫu phiếu đề nghị tái lập danh bộ (Phụ lục 2)Tải về máy 
3.1 Mẫu phiếu đề nghị nâng, dời đồng hồ nước dưới 1 mét(Phụ lục 3)Tải về máy 
3.2 Mẫu phiếu đề nghị nâng, dời đồng hồ nước trên 1 mét(Phụ lục 3)Tải về máy 

4. Mẫu phiếu đề nghị đăng ký định mức nước sinh hoạt (Phụ lục 4)Tải về máy
5.1. Mẫu phiếu đề nghị cắt chuyển định mức nước sinh hoạt (Phụ lục 5)Tải về máy
5.2. Mẫu 01. Thông báo số định danh cá nhân của Bộ Công An (Phụ lục 5 tiếp theo).
6.1. Mẫu CT07 - Giấy xác nhận thông tin về cư trú của Bộ Công An (Phụ lục 6). 
6.2. Mẫu CT08 - Mẫu thông báo kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú của Bộ Công An (Phụ lục 6 tiếp theo).

6.3 Mẫu xác nhận tạm trú dành cho sinh viên, người lao động thuê nhà, nhà trọ Tải về máy
7. Mẫu phiếu đề nghị sang tên hợp đồng dịch vụ cấp nước (Phụ lục 7)Tải về máy

8. Mẫu đăng ký định mức bằng số định danh . Tải về máy  

 

Số lượt xem: 34643