Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020
(Ngày đăng: 05/06/20)
Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2020 đính kèm như sau:
1. Chương trình Đại hội cổ đông năm 2020
2. Thể lệ làm việc và biểu quyết đại hội
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh Công ty CPCN Trung An năm 2020 và định hướng công tác SXKD 2020.
4. Báo cáo hoạt động năm 2019, định hướng công tác năm 2020 của Hội đồng quản trị.
5. Báo cáo hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020 của Ban kiểm soát.
6. Báo cáo tài chính năm 20119 đã kiểm toán của Công ty CPCN Trung An.
7. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 .
8. Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và thông qua chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2020 của Công ty CPCN Trung An.
9. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, thư ký Công ty năm 2020.
10. Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
11. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
12. Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
13. Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  nhiệm kỳ 2020-2025
14. Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
15. Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Số lượt xem: 2176