Phát triển mạng lưới huyện Hóc Môn
(Ngày đăng: 01/07/15)
 
DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 2015
 
S
T
T
Danh mục công trình Năng lực
thiết kế
Tổng mức đầu tư
(tr.đồng)
Thời gian hoàn thành (bắt đầu - kết thúc)   Số hộ dân được cấp nước Ghi chú
Thi công - Hoàn thành Lắp đặt đồng hồ nước
Chiều dài Cỡ ống
III. HUYỆN HÓC MÔN: 130,947m   248,139     16,681  
1 Phát triển mạng lưới cấp nước lề phải đường Nguyễn Văn Bứa huyện Hóc Môn 3,679m Ø225 11,266   Đã triển khai 255 - Đã thi công xong
- Đang triển khai lắp đặt ĐHN
    78m Ø180          
    72m Ø125          
2 Phát triển mạng lưới cấp nước ấp Đông, xã Thới Tam Thôn Huyện Hóc Môn 2,880m Ø225 14,983 21/3/2015- 31/5/2015- 1,307 - Đã thi công xong
- Đang triển khai lắp đặt ĐHN
    1,358m Ø180   30/5/2015 30/6/2015    
    5,564m Ø125          
3 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Bà Điểm huyện Hóc Môn (đợt 1) 3,481m Ø180 14,303 27/5/2015- 6/8/2015- 1,298 - Đang thi công
- Đang triển khai lắp đặt ĐHN
    6,254m Ø125   5/8/2015 5/9/2015    
4 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Bà Điểm huyện Hóc Môn (đợt 2) 6,450m Ø125 8,297 25/5/2015- 4/8/2015- 1,102 Chờ phép đào đường để khởi công (đã gửi HS ngày 21/05/2015)
    309m Ø50   3/8/2015 3/9/2015    
5 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn (đợt 1) 867m Ø180 10,709 25/5/2015- 4/8/2015- 1,216 Đang thi công
    6,783m Ø125   3/8/2015 3/9/2015    
6 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn (đợt 1) 2,956m Ø180 14,981 18/7/2015- 27/9/2015- 1,116 Chờ phép đào đường để khởi công (đã gửi HS ngày 16/06/2015)
    5,416m Ø125   26/9/2015 27/10/2015    
7 Phát triển mạng lưới cấp nước lề trái đường Trần Văn Mười huyện Hóc Môn 3,400m Ø200 6,800 20/9/2015- 30/11/2015- 227 - Hoàn chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
          29/11/2015 30/12/2015    
8 Phát triển mạng lưới cấp nước lề phải đường Trần Văn Mười huyện Hóc Môn 3,400m Ø200 6,800 20/9/2015- 30/11/2015- 227 - Hoàn chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
          29/11/2015 30/12/2015    
9 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, đợt 1 3,000m Ø150 15,000 8/10/2015- 17/11/2015- 1,067 - Hoàn chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định
    5,000m Ø100   17/12/2015 17/12/2015    
10 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn (đợt 1) 2,000m Ø180 15,000 28/9/2015- 7/11/2015- 933 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
    5,000m Ø125   7/12/2015 7/12/2015    
11 Phát triển mạng lưới cấp nước thị trấn Hóc Môn (đợt 1) 2,700m Ø180 11,000 1/11/2015- 1/12/2015- 520 - Thoả thuận tuyến Sở GTVT
- Hoàn thiện BCKS và báo cáo kinh tế kỹ thuật
    2,900m Ø125   31/12/2015 31/12/2015    
12 Phát triển mạng lưới cấp nước thị trấn Hóc Môn (đợt 2) 2,700m Ø180 11,000 1/11/2015- 1/12/2015- 520 - Thoả thuận tuyến Sở GTVT
- Hoàn thiện BCKS và báo cáo kinh tế kỹ thuật
    2,900m Ø125   31/12/2015 31/12/2015    
13 Phát triển mạng lưới cấp nước thị trấn Hóc Môn (đợt 3) 2,700m Ø180 11,000 1/11/2015- 1/12/2015- 520 - Thoả thuận tuyến Sở GTVT
- Hoàn thiện BCKS và báo cáo kinh tế kỹ thuật
    2,900m Ø125   31/12/2015 31/12/2015    
14 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn (đợt 1) 2,000m Ø150 15,000 11/11/2015- 1/12/2015- 1,267 - Thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư
- Hoàn thiện HS thoả thuận tuyến HM
    5,000m Ø100   31/12/2015 31/12/2015    
15 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn (đợt 2) 2,000m Ø150 15,000 11/11/2015- 1/12/2015- 1,267 - Thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư
- Hoàn thiện HS thoả thuận tuyến HM
    5,000m Ø100   31/12/2015 31/12/2015    
16 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn (đợt 3) 2,000m Ø150 15,000 11/11/2015- 1/12/2015- 933 - Thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư
- Hoàn thiện HS thoả thuận tuyến HM
    5,000m Ø100   31/12/2015 31/12/2015    
17 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn (đợt 4) 2,000m Ø150 15,000 11/11/2015- 1/12/2015- 933 - Thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư
- Hoàn thiện HS thoả thuận tuyến HM
    5,000m Ø100   31/12/2015 31/12/2015    
18 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn (đợt 5) 2,000m Ø150 15,000 11/11/2015- 1/12/2015- 933 - Thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư
- Hoàn thiện HS thoả thuận tuyến HM
    5,000m Ø100   31/12/2015 31/12/2015    
19 Phát triển mạng lưới cấp nước thị trấn Hóc Môn (đợt 4) 2,700m Ø180 11,000 10/11/2015- 30/11/2015- 520 Hoàn thiện NVTK trình thẩm định
    2,900m Ø125   30/12/2015 30/12/2015    
20 Phát triển mạng lưới cấp nước thị trấn Hóc Môn (đợt 5) 2,700m Ø180 11,000 10/11/2015- 30/11/2015- 519 Hoàn thiện NVTK trình thẩm định
    2,900m Ø125   30/12/2015 30/12/2015    
Số lượt xem: 2958