Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Tài liệu đại hội Cổ đông năm 2016
(Ngày đăng: 25/04/16)
 1. Thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
 2. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (có điều chỉnh ngày 06/5/2016)
 3. Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.
 4. Báo cáo hoạt động sản xuất năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016
 5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016
 6. Báo cáo tài chính năm 2015.
 7. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015
 8. Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (Đính kèm bảng tổng hợp góp ý điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
 9. Tờ trình V/v trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. (có điều chỉnh ngày 04/5/2016)
 10. Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho các năm tài khóa 2016, 2017 và 2018. (có điều chỉnh ngày 06/5/2016)
 11. Tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2016.
 12. Tờ trình V/v giao hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. (bổ sung)
 13. Nghị quyết (dự thảo). ( Có điều chỉnh ngày 06/5/2016)
 14. Giấy ủy quyền tham dự đại hội
 15. Thẻ biểu quyết các vấn đề về điều lệ
 16. Thẻ biểu quyết lần 2
 17. Phiếu biểu quyết
Số lượt xem: 2606