Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018
(Ngày đăng: 13/04/18)
Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2018 đính kèm như sau:
1. Thông báo: V/v tổ chức Đaih hội cổ đông thường niên năm 2018.
2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
3. Thể lệ làm việc và Biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
4. Thẻ Biểu quyết
5. Phiếu Biểu quyết
6. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
7. Báo cáo hoạt động Sản xuất - kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2017 và Đinh hướng hoạt động năm 2018 
8. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Định hướng hoạt động năm 2018
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Định hướng hoạt động năm 2018 
10. Báo cáo Tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2017
11. Tờ trình v/v trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2018  
12. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 
13. Tờ trình v/v Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 
14. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Nghị định 71-NĐ/CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC 
15. Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ
16. Tờ trình v/v ban hành quy chế quản trị nội bộ theo Nghị định 71/NĐ/CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC 
17. Quy chế quản trị nội bộ 
18. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
 
Số lượt xem: 2492