Biểu mẫu-Văn Bản Luật

1. Loại Biểu Mẫu: Click vào các tiêu đề để tải Biểu mẫu


2. Văn Bản Luật:

SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH TẢI VỀ 
117/2007/NĐ-CP 

Nghị định của Chính phủ về Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
 

11/07/2007 Download
69/2007/QĐ-UBND Về ban hành Quy định hạn chế và cấm khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 
3/05/2007 Download
103/2009/QĐ-UBND Quyết định về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 
24/12/2009 Download
20/2007/QĐ-UBND Về ban hành Quy định về Cung cấp, sử dụng nước và Bảo vệ Công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 
9/2/2007 Download
139/2007/QĐ-UBND Về điều chỉnh của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố
 
20/12/2007 Download
04/2009/TT-BYT Thông tư của Bộ Y tế ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về chất lượng Nước ăn uống"
 
17/06/2009 Download
05/2009/TT-BYT Thông tư của Bộ Y tế ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về chất lượng Sinh hoạt"
 
17/06/2009 Download
124/2011/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch 28/12/2011 Download
25/2019/QĐ-UBND Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về việc điều chỉnh giá nước 24/10/2019 Download
QD728-TCT-KDDVKH-05-11-2019 Quyết định số 728/QĐ-TCT-KDDVKH, ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch cho cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể; đơn vị sản xuất; đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 05/11/2019 Download
Số lượt xem: 3766