Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2017
(Ngày đăng: 07/04/17)
Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2017 đính kèm như sau:
 
 1. Thông báo: V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 2. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 3. Thể lệ làm việc và Biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 4. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
 5. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Định hướng hoạt động năm 2017.
 6. Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và định hướng năm 2017.
 7. Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2017
 8. Tờ trình Về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2017. (có chỉnh sủa)
 9. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên khách năm 2017.
 10. Tờ trình về việc Hội đồng Quản trị quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
 11. Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
 12. Đơn cử đại diện tham gia thành viên Hội đồng quản trj/Ban kiểm soát.
 13. Sơ yếu lý lịch (Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An).
 14. Báo cáo Tổng kết năm 2016: Tình hình sản xuất-Kinh doanh-Đầu tư xây dựng và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017
 15. Kế hoạch tài chính năm 2017 (Điều chỉnh)
 16. Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017
 17. Thẻ biểu quyết
 18. Phiếu biểu quyết 1
 19. Phiếu biểu quyết 2
 20. Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017 (Dự thảo)
 21. Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 (bổ sung ngày 17/4/2017)
Số lượt xem: 2067