Tổng quát
CẤP NƯỚC TRUNG AN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Ngày đăng: 24/04/2024)

Sáng ngày 23/04/2024, Cấp nước Trung An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại hội trường đơn vị.

 

 

Đại hội quy tụ 32 đại biểu đại diện cho 4,947,810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,96%. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, với các chỉ tiêu chính về sản lượng, doanh thu, các chỉ tiêu về tài chính, … Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2023 (10% trên vốn Điều lệ) và thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền. Đồng thời, đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Trung An. Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông Lê Trọng Hiếu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ nhiệm làm giám đốc Công ty thay ông Huỳnh Hảo Tài.

 

 

 

Tin: Hồng Cẩm. Ảnh: Xuân Trung.

Số lượt xem: 551